Bygg og anleggskontrakter blir ofte kalt entreprisekontrakter eller entrepriser. De skal regulere partenes rettigheter og plikter (kontraktsvilkårene) i forbindelse med byggeprosjektet. Vi benytter oss av standardiserte kontraktsvilkår.

Et hovedskille går mellom profesjonelle entrepriser og forbrukerentrepriser.

Forbrukerentreprise er entrepriser hvor byggherre er fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For slike entrepriser griper ufravikelig forbrukerlovgivning inn og regulerer partenes rettigheter og plikter (Forbrukerkjøpsloven, Håndverkertjenesteloven, Bustadoppføringslova, etc).

Profesjonelle entrepriser er kontrakter hvor begge parter hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. I slike entrepriser står partene fritt til å avtale de kontraktsvilkår de ønsker, så lenge de respekterer gjeldende lover og regler (typisk plan og bygningsloven med forskrifter, arbeidsmiljøloven med forskrifter etc.)

Entrepriseformene blir tradisjonelt inndelt i disse to hovedformene

  • Utførelsesentreprise
  • Totalentreprise

Den sentrale forskjellen mellom de to entrepriseformene ligger i hvor ansvaret for prosjekteringen er plassert.

I utførelsesentreprise er det byggherren som står for hele eller det vesentligste av prosjekteringen. Byggherren kan utføre prosjekteringen selv eller inngå kontrakter med arkitekter og konsulenter som utformer, beskriver og prosjekterer bygget. Entreprenøren skal utføre de arbeider som er beskrevet.

I totalentreprise påtar vi oss både å utføre prosjekteringen og utførelsen av det som kontrakten omfatter. Ansvarsretten kan være samlet hos oss som totalentreprenør eller den kan være delt på underleverandørene for prosjektering og utførelse.

Standardkontraktene innenfor bygg og anlegg er tilpasset skillet mellom utførelsesentreprise og totalentreprise, slik at det er utarbeidet forskjellige kontrakter til de to hovedformene.

Organiseringen av entreprisene

Entreprisene kan også inndeles etter hvordan kontraktarbeidet er organisert, og de ulike modellene kan beskrives på følgende måte:

Delte entrepriser: Ved delte entrepriser inngår byggherren avtaler med flere sidestilte entreprenører, gjerne kalt sideentreprenører, om utførelse av forskjellige deler av byggearbeidet. Ansvarsretter følger stort sett kontraktene med byggherren.

Hovedentreprise: Denne organiseringen innebærer vanligvis at vi som hovedentreprenøren påtar oss utførelsen av alle bygningsmessige arbeider, mens de installasjonstekniske arbeidene utføres i separate entrepriser. Hovedentreprenøren og de tekniske entreprenørene er sideentreprenører. Det er vanlig at hovedentreprenøren får ansvaret for koordinering på byggeplassen og for fremdriftskontroll av de andre sideentreprenørene mot særskilt godtgjørelse. For utførelsen kan hovedentreprenøren velge å påta seg ansvarsrett for hele tiltaket eller pålegge underentreprenørene å påta seg ansvarsretten for sine arbeider.

Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet